Socjoterapia

 • studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia - osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, pracujące w różnych typach szkół, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych, pedagogach, psychologach, socjologach, terapeutach, pracownikach socjalnych nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a pracujących lub zamierzający podjąć pracę w placówkach podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
 • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %
 • trwają 3 semestry: 360 godzin, 150 godzin praktyk
 • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w 3 ratach po 1000 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań związanych z socjoterapią
 • zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają ułatwić absolwentom podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych
 • zdobyte umiejętności z tego zakresu przydatne będą w zakresie profilaktyki społecznej, wychowania, resocjalizacji  oraz terapii. Dzięki zdobytej wiedzy wzbogacony zostanie warsztat pracy, który może być wykorzystywany w placówkach oświatowych, wychowawczych, pomocy społecznej, resocjalizacyjnych i terapeutycznych
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


 Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronie)
 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (części A i B- suplementu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu) / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
 • nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"