Arteterapia

 • studia podyplomowe z zakresu arteterapii są adresowane do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych)
 • kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia
 • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %
 • trwają 3 semestry: 360 godzin, brak praktyk
 • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w III ratach po 1.000 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań związanych z integracją sensoryczną
 • zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają ułatwić absolwentom uzyskanie uprawnienień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także mogą stworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


 Wymagane dokumenty na studia podyplomowe
 

 •  podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronie)
 •  oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (części A i B- suplementu)
   
 •  1 fotografia legitymacyjna
   
 •  ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
   
 •  kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu) / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
   
 •  nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
   
 •  przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
   

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"