snippet not found

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

 • studia podyplomowe z tego zakresu adresowane są dla pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osób zamierzających ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej
 • celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli
 • administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej
 • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %
 • całkowity koszt: 2.600 zł czesne (płatne w 2 ratach po 1.300 zł) + 200 zł wpisowe
 • trwają 2 semestry: 240 godzin, 30 h praktyk
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań administracji i zarządzania finansami publicznymi
 • absolwent specjalności Administracja i zarządzanie finansami publicznymi uzyska przygotowanie z zakresu: nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, interdyscyplinarnego myślenia, powiązań między rozwojem gospodarczym, społecznym, przestrzennym i środowiskowym jednostki terytorialnej, rozwijania swoich umiejętności menadżerskich w sferze zarządzania publicznego, strategicznego zarządzania rozwojem gospodarczym, zarządzania majątkiem komunalnym, zasad współpracy w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego, przestrzennych aspektów gospodarowania i ochrony środowiska oraz zarządzania finansami publicznymi
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 •    podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronie)
 •    oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (części A i B- suplementu)
   
 •    1 fotografia legitymacyjna
   
 •    ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
   
 •    kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu) / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
   
 •    nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
   
 •    przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
   

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"