Studia podyplomowe

NWSP w Białymstoku posiada w swojej ofercie edukacyjnej następujące specjalności studiów podyplomowych:

 

1. Obrona terytorialna

2. Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

3. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

4. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (na podbudowie oligofrenopedagogiki)

5. Arteterapia

6. Socjoterapia

7. Kryminologia z elementami kryminalistyki

8. Seksuologia kliniczna

9. Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

10. Logopedia

11. Terapia zajęciowa

13. Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej
    i wczesnoszkolnej

14. Organizacja i zarządzanie oświatą 

15. Asystent rodziny 

16. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

17. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

18. Psychologia biznesu i zarządzania 

19. Zarządzanie kryzysowe

20. Negocjacje i mediacje

21. Doradztwo zawodowe

22. Resocjalizacja

23. Oligofrenopedagogika 

24. Wychowanie do życia w rodzinie 

25. Podyplomowe studia pedagogiczne

26. Pedagogika przedszkolna

27. Pedagogika wczesnoszkolna

28. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

29. Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia
    zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30. Diagnoza i terapia pedagogiczna

31. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

  • Kierownik studiów podyplomowych:

          dr Anna Strumińska-Doktór

          e-mail: dlapani.asd@wp.pl

Kontakt w sprawie projektu unijnego: mgr Anna Łapińska

e-mail: anna_lap@interia.pl