Resocjalizacja (RES)

  • specjalność studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku Pedagogika
  • przygotowuje do pracy w: policji, aresztach śledczych, zakładach karnych, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach terapeutycznych, sądach, prokuraturze, jako kurator sądowy dla nieletnich
  • student Resocjalizacji zdobywa wiedzę w zakresie metodyki resocjalizacji wychowania, opieki i terapii, diagnozy psychopedagogicznej, prawa rodzinnego i nieletnich, prawa socjalnego krajowego i europejskiego, wiedzę do organizowania pomocy psychopedagogicznej świadczonej zagrożonym jednostkom i grupom społecznym, poznania teoretycznych i praktycznych podstaw parametrów jednostek niedostosowanych społecznie; student będzie posiadał kompetencje do interwencji terapeutycznej, edukacyjnej adresowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin
  • program Resocjalizacji pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi w zakładach karnych i osobami uzależnionymi, umożliwia pracę prowadzoną w środowisku otwartym z trudną młodzieżą, często objętą procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego