Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (POW) 

  • specjalność studiów niestacjonarnych I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) na kierunku Pedagogika
  • przygotowuje do pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, internatach, świetlicach terapeutycznych, bursach szkolnych, ośrodkach pomocy pedagogicznej dla dzieci i rodziców, organizacjach społecznych
  • absolwent specjalności POW posiada dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczej, społecznej, specjalnej, resocjalizacyjnej; potrafi zastosować wiedzę z zakresu dydaktyki i teorii wychowania, psychologii wychowawczej, społecznej i klinicznej, socjologii wychowania i innych nauk społecznych; poznaje podstawową wiedzę z zakresu prawa, które pozwoli mu na prawidłową ocenę sytuacji prawnej wychowanka jak i prowadzenie instytucji oświatowych, opiekuńczych lub wychowawczych
  • absolwent przygotowany jest do zakładania nowatorskich form opieki i wychowania dzieci i młodzieży – dostosowanych do istniejących obecnie potrzeb społecznych; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka i na tej podstawie opracować indywidualny program zajęć rozwijających w zależności od poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego wychowanka